Docker 安装

安装方式

Docker安装官方分为以下手动安装和一键安装脚本两种方式

Docker官方一键安装脚本

下载一键安装脚本

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh

运行一键安装脚本(阿里云加速镜像)

sudo sh get-docker.sh --mirror Aliyun

Docker官方手动安装教程

升级yum

yum update

安装依赖包

sudo yum install -y yum-utils \
 device-mapper-persistent-data \
 lvm2

配置仓库(国内用户推荐使用下面阿里云加速镜像)

sudo yum-config-manager \
  --add-repo \
  https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

配置仓库(阿里云加速镜像)

sudo yum-config-manager \
  --add-repo \
  https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo

排序查看仓库内文件

yum list docker-ce --showduplicates | sort -r

安装最新版Docker

sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

配置启动Docker

启动Docker

sudo systemctl start docker

查看Docker版本

sudo docker version

设置Docker开机自动启动

sudo systemctl enable docker

配置Docker加速镜像

编辑daemon.json

vi /etc/docker/daemon.json

添加镜像代码 Docker中国官方镜像加速

{
 "registry-mirrors": ["https://registry.docker-cn.com"]
}

其他镜像地址

https://hub-mirror.c.163.com

重新加载daemon.json

sudo systemctl daemon-reload

重启Docker

sudo systemctl restart docker